Privacybeleid INVOLV

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die INVOLV verwerkt van haar relaties, deelnemers aan trainingen, gebruikers van haar websites of andere geïnteresseerden.

Wanneer je diensten afneemt van INVOLV, je aanmeldt voor een training/bijeenkomst of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is INVOLV, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht, (030) 2040 700.

2. Welke gegevens verwerkt INVOLV en voor welk doel?

 

2.1 Voor onze dienstverlening verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • organisatie
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • factuuradres
  • gebruik van voorzieningen (tolk NMG, tolk NGT, schrijftolk, grootletter, ringleiding, dieetwensen)

2.2 INVOLV verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, organisatie, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel factuuradres gebruiken we voor contact over de dienstverlening, voor verstrekking van de informatie die je hebt aangevraagd of het afhandelen van de informatie die je ons hebt verstrekt.

je gegevens over gewenste voorzieningen (doventolk e.d.) gebruiken we om die voorzieningen te kunnen aanbieden.

2.3 E-mailmarketing (opt-in)

Uitsluitend als je je hebt geabonneerd, gebruiken we je naam en e-mailadres om je de e-mailnieuwsbrief of een andere mailing over activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelden voor deze mailings kan altijd via de afmeldlink in de mailing.

2.4 Google Analytics en cookies

Op de websites van INVOLV maken we gebruik van cookies. Hieronder leggen we uit van wie de cookies afkomstig zijn en waarom we ze toepassen.

INVOLV gebruikt enkel cookies van Google Analytics (_ga). Wij gebruiken deze om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Gegevens (zoals je ip-adres) worden anoniem opgeslagen (maskering van het laatste deel van elk IP-adres)

Gegevens worden niet met anderen (inclusief Google) gedeeld

INVOLV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

3. Bewaartermijnen

3.1 INVOLV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na afloop van de dienstverlening.

Na afloop van deze termijn vernietigen we de persoonsgegevens. Tenzij we op grond van de wet (bijvoorbeeld de belastingwet) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft INVOLV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt INVOLV gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van INVOLV. Met de verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten waarin staat dat zij alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid naleven. Via onze verantwoordelijke voor persoonsgegevens kan je de lijst met verwerkers opvragen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via Service en Support (facilitair@involv.nl) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

INVOLV zal je verzoek steeds direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Als wij je verzoek niet inwilligen, zullen wij dat altijd toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met facilitair@involv.nl.

INVOLV zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegeven te bewaren. Als dat laatste het geval is, brengen we je hiervan op de hoogte.

5.3 Heb je klachten over de wijze waarop INVOLV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, neem dan contact op met facilitair@involv.nl.

Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op de rechter.

Ook andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je richten aan Service en Support via facilitair@involv.nl.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we op deze website.